Stifting Fryske Rie

Lêste nijs

EU-ferkiezingsjûn “Fryslân yn Europa - Europa yn Fryslân”

Foar it EBLT diele wy dizze útnûging: EU-ferkiezingsjûn “Fryslân yn Europa - Europa yn Fryslân” Yn ’e oanrin nei de ferkiezings foar it Europeesk Parlemint op tongersdei 6 juny organisearret it EBLT op tongersdeitejûn 23 maaie in iepen petear mei de trije meast kânsrike kandidaten út Fryslân. It giet om: • listlûker Anja Haga fan de ChristenUnie, • Raquel García Hermida-Van Der Walle fan D66 • Sjoerd Wijnsma fan it CDA. As Europeesk oriïntearre organisaasjes wolle it EBLT en Mercator Europeesk Kennissintrum elkenien graach de kâns biede om ynformeel mei dizze trije Fryske Europeanen yn petear te gean. Wat wolle sy foar Fryslân berikke yn de EU? Hoe wolle se de kontakten mei harren kiezers ûnderhâlde? Sjoernalist Onno Falkena sil de jûn liede. Foar it EBLT binne minderheidstalen, kultuer en ûnderwiis wichtich. Tema’s dy’t yn Europa krekt wat minder heech op de politike aginda steane. Wat kinne we op dizze terreinen fan de trije Fryske kandidaten ferwachtsje? De opset fan de jûn is sa dat it publyk folop de gelegenheid kriget om fragen te stellen oan de trije gadingmakkers. Dat kin ek gean oer foar Fryslân wichtige tema’s as de Lelyline, de melkfeehâlderij of de beskerming fan de Waadsee. It evenemint is iepenbier en fergees tagonklik. • Tiid: tongersdei 23 maaie, 20:00 oere • Plak: Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert • Tagong: fergees. Graach opjaan by it eblt@fryske-akademy.nl
Mear lêze...

Utnûging Friesisches Forum 21 maaie 18.30 by de Upstalbeam yn Auerk

Elkenien is tiisdei 21 maaie om 18.30 oere wolkom by de jierlikse byienkomst by de Upstalbeam yn Auerk (Aurich), East-FryslânBy de Upstalbeam bepraten de fertsjintwurdigers fan ‘e sân Seelannen de wetlike frede en bepraten mienskiplike soargen. Ta neitins dêrfan noeget it Friesisches Forum elk alle jierren de tiisdeis nei de Pinksterdagen út by de Upstalbeam. Neist de tinzen oan de midsiuwske tiden fan Fryske frijheid, rjochtet it evenemint him altyd op aktuele ûnderwerpen.It Friesisches Forum is in feriening dy’t him ûntfermet oer de Fryske kultuer yn Dútske East-Fryslân, de gearwurking mei de Westlauwerske Friezen yn Nederlân (û.o. mei de Fryske Rie), en it Dútske Noard-Fryslân (Sleeswijk-Holstein).Upstalsboom - Google Maps
Mear lêze...

Ilse Johanna Christiansen, foarsitter Ynterfryske Rie, hommels ferstoarn

15 maaie is ta grut fertriet fan tal fan Friezen frou Ilse Johanna Christiansen (70) út Bredstedt (Schleswig-Holstein) hommels ferstoarn. Ilse Johanna Christiansen wie sûnt 2013, as earste frou, foarsitter fan de Friesenrat yn Noard-Fryslân Dútslân. En út dy rol foar trije jier (fan 2021 ôf) foarsitter fan de Ynterfryske Rie, it oerkoepeljend gearwurkingsorgaan foar de Fryske minderheden yn Dútslân en Nederlân, de saneamde seksjes Noard, East en West. Earst ein maaie oankommend soe se op Söll (Sylt) wilens it trijjierliks Ynterfrysk Kongres, dat sûnt 1925 ôfwikseljend yn West-, East- en Noard-Fryslân holden wurdt, ôfgean en it foarsitterskip oerdrage oan de foarsitter fan de Fräiske Räid (Sekje East).Ilse Johanna Christiansen wie o sa beflein en tige aktyf foar it Frysk. Tal fan projekten op Frysk mêd binne har ta te rekkenjen, bygelyks dat op har inisjatyf it tradisjonele Biikebrennen ta UNESCO-kultuererfguod ferklearre waard. Har siswize wie ‘Wy binne Friezen en dat wolle we ek bliuwe’.Njonken har ynset foar it Frysk wie se ek polityk aktyf (SSW), mar ek mem en beppe, se hie har lytse beppesizzers it Noardfrysk noch sa graach leare wold. De Fryske Rie (Seksje West) is har tige tankber foar har grutte ynset, net allinne foar it Noard-Frysk, mar ek foar oare minderheden en ek foar Westerlauwersk Fryslân. Sa hat se in tal jierren lyn út namme fan de Ynterfryske Rie in petysje ôfjûn op de Nederlânske ambassade yn Berlyn, tegearre mei har jongste dochter Helen. De petysje wie in protest tsjin it doetiidske plan fan steatssiktaris Sander Dekker (VVD) om Omrop Fryslân opgean te litten yn in nije sintralisearre organisaasje foar alle regionale omroppen. . De Friezen sille Ilse Johanna Christiansen as in markante sterke Friezinne yn it ûnthâld hâlde.Op de foto’s: Maart 2023, it Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie foar it gemeentehûs yn Ihlow, East-Fryslân (Ilse Johanna Christiansen tredde fan links) en juny 2023 Ilse Johanna Christiansen sit de jierlikse algemiene gearkomste fan de Ynterfryske Rie yn Scharrel, Sealterlân foar
Mear lêze...